दुष्ट

समोरच्या नारळाच्या एका झावळीवर एक बुलबलांची जोडी बसली होती. एक कावळा त्यांच्या बाजूला येऊन बसला. मग ती दोघं उडून जरा उंचावरच्या दुसऱ्या झावळीवर बसली. पुन्हा तो कावळा त्यांच्या शेजारी येऊन बसला. पुन्हा ती तिथून उडून जरा खालच्या झावळीवर जाऊन बसली. तर तो कावळा तिथेही त्यांच्या बाजूला येऊन बसला. मग ती दोघंही उडत उडत बाजूच्या आंब्याच्या डहाळीवर जाऊन सुखाने बसली…हे लिहिता लिहिता माझ्या मनात कावळ्याला मी लावलेलं दुष्ट हे विशेषण आपोआपच कसं कोण जाणे निघून गेलं…